Revidovaný plán v KNP

05.08.2015 13:01

Rada South African National Parks schválila revidovaný plán pro řízení Krugerova národního parku. Plán byl předmětem tříletého hodnocení, cílem je nová politika, která bude odrážet postavení KNP jako mezinárodního vůdce v praktické ochraně  volně žijících zvířat.

 

Hlavní plán  řízení parku je založen formulaci jasných cílů pro zachování biologické rozmanitosti parku ve všech jeho aspektech, prioritní je dále ochrana vodních toků a také zajištění finančních prostředků pro chod parku, zejména turistikou a to vše v souladu s politikou  centrálního orgánu SANParks.


Revidovaný plán řízení  KNP se z velké části zaměřuje na volně žijící zvířata. Jednotlivá ustanovení a kroky nového řízení jsou diskutována na řadě seminářů, kterých se účastní národní i zahraniční odborníci. Jedná se zatím o největší otevřený program, s největším počtem podílejících se odborníků a představuje radikální odklon od dřívější politiky.

Část politiky se bude velkou měrou zaměřovat i na požadavky a zájmy veřejnosti, plán bude nabízet návštěvníkům parku širší spektrum rekreačních i vzdělávacích možností.
Plánuje se zřízení naučných stezek a míst, které budou sloužit k pěším procházkám. Také bude vytvořen lepší přístup pro vozidla a především budou vybudovány cesty do vzdálenějších, dosud nepřístupných oblastí parku.Dále budou odstraněny nynější vodní napajedla a budou nahrazeny novým systémem. Další inovací  bude nový územní plán pro slony.

Nový plán řízení přinese nápravu v nerovnováze vodních zdrojů pro zvířata s cílem zajistit dostatek vody i ve stále suchých, vyprahlých částech parku. Nedostatek vody totiž vedl k poklesu některých vzácných druhů zvířat. např. antilopa voduška musí nyní bojovat o vodu s nadměrným počtem zeber. Vodní napajedla (viz. obr.) budou citlivě budována s ohledem na historický přírodní rozvod vody na území parku.

                                                                                                                         Napajedla v parku

Plán na rozmístění sloní populace bude součástí komplexního přístupu k řízení ekosystémů a bude podporovat zachování biologické rozmanitosti. Park bude rozdělen do šesti dílčích oblastí podle množství slonů, dopadů na vegetaci i dopadů na výskyt ostatních druhů zvířat. Nemělo by tak nadále docházet k tomu, že v některých místech převládají sloni na úkor ostatních druhů. Zavedeny budou dva druhy botanických zón, jedna zóna bude umožňovat vysoký výskyt slonů, ve druhé zóně se počítá jen s ojedinělým výskytem slonů. To znamená, že ve 40% plochy parku bude vysoký výskyt slonů a v 40% budou sloni jen zřídka. Ve zbývajících částech budou sloni jen v malých počtech.

Podle potřeby bude přebytečný počet slonů přemisťován do jiných parků a rezervací, případně budou utraceni. Uvažovalo se také o ochraně před početím, ale zatím k tomu nejsou vyrobeny žádné vhodné prostředky.

Přestože plán řízení pro KNP byl nyní schválen, tak realizace jednotlivých kroků bude vyžadovat delší přípravy a to např. pro přesuny pracovníků, získání finančních prostředků a zajištění potřebné  infrastruktury.